Stanovenie spracovateľa a dotknutých osôb

Prevádzkovateľom stránky je Roxy catering, s.r.o., IČO 36701661, DIČ 2022284924 so sídlom na Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, 23.2.2007, Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 43217/B, konateľ Peter Ondruššek. Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov. 

V tomto vzťahu ste dotknutou osobou Vy, ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, alebo ktorej sa spracúvané osobné týkajú. 

Poučenie dotknutej osoby a účel spracúvania údajov

Poučenie slúži na vysvetlenie, ako budeme nakladať s Vašimi poskytnutými osobnými údajmi nakladať a tiež, aké práva Vám v rámci spracovania osobných údajov vznikajú. 

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

  1. vytvorenie ponuky na Vami zaslaný dopyt v kontaktnom formulári, 
  2. za účelom upresnenia informácií týkajúcich sa Vášho dopytu.

Inštitúcie a osoby s prístupom k Vaším osobným údajom 

Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom …., ku ktorému majú prístup zamestnanci prevádzkovateľa na pozícií manažér. 

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s niektorou z nasledujúcich inštitúcií: Úrad verejného zdravotníctva, organmi činnými v trestnom konaní a inými inštitúciami a orgánmi, ktorých súčinnosť je potrebná z hľadiska plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa. Z dôvodu kompletného zabezpečenia cateringových služieb prevádzkovateľ spolupracuje s rôznymi externými subjektmi, s ktorými v prípade potreby zdieľa osobné informácie Vás, t.z. klienta. Medzi takéto externé subjekty možno zaradiť eventové agentúry, dodávateľov mobiliáru, DJ, umelcov a iných, ktorých súčinnosť je nevyhnutná ku kompletnému poskytovaniu cateringových služieb. 

Zároveň však Vaše osobné údaje nebudú zdieľané so žiadnymi tretími stranami za účelom priameho marketingu, ani marketingu našej spoločnosti a nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky, ak to nebude vyžadovať samotné zabezpečenie našich služieb. 

Doba uchovávania osobných údajov a prístup k nim 

Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom uchovávané bezpečne, v súlade s jeho bezpečnostnou politikou a len po dobu nevyhnutnú na realizáciu cateringových služieb. V súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, budú mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne manažérsky zamestnanci, prípadne, ak to vyžaduje povaha cateringu, servisný pracovníci. 

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa a uchovávané na záložných zdrojoch na predchádzanie bezpečnostných incidentov, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku takéhoto incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zálohu údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup a informácie o rozsahu Vašich uchovaných osobných údajov. V prípade záujmu o tieto informácie nás prosím kontaktuje prostredníctvom e-mailu na: roxy@roxycatering.sk, alebo poštou na Roxy catering, s.r.o, Bajkalská 29/E, Bratislava 82101. Uvedenými spôsobmi máte právo požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, prípadne odvolať Váš súhlas na spracovanie osobných údajov. 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia, ani profilovanie. 

Porušenie Vašich osobných údajov pri spracovaní

V prípade podozrenia, že pri spracovaní osobných údajov boli porušené Vaše práva, resp. neboli spracované v takom rozsahu a za takým účelom ako bolo dohodnuté, máte právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

„Cookies“ súbory na našej webovej stránke 

Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach www.officecatering.skwww.roxycatering.sk môže používať súbory cookies. Ide o malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ukladané na Váš pevný disk prostredníctvom prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Vaše zariadenie a IP adresu. 

Tieto súbory môže spoločnosť Roxy catering, s.r.o. používať na analýzu použitia webových stránok prostredníctvom Google Analytics za účelom štatistickej analýzy webových stránok. 

Naše stránky možno používať aj bez súborov cookies, pričom však môže byť čiastočne obmedzená ich funkčnosť. Z tohto dôvodu Vám preto odporúčame neblokovať súbory cookies vo Vašom prehliadači. Ich ukladanie môžete zmeniť v nastavení svojho prehliadača, kde ich môžete tiež kedykoľvek zmeniť a odstrániť. 

Google Analytics a Google Remarketing

Na našich webových stránkach www.roxycatering.skwww.officecatering.sk môžu byť používané služby tretích strán, ako napr. Google Inc. Analytics a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies a vďaka nim analyzujeme návštevnosť a využívanie našich internetových stránok. Takto získané údaje zdieľame s poskytovateľom analytických služieb za účelom ich vyhodnotenia. Napriek tomu, že pri tomto procese sa môžu Vaše osobné údaje dostať do zahraničia, sú tieto údaje anonymizované a to prostredníctvom skrátenia Vašej IP adresy o posledné 3 miesta, čím sa znemožní jednoznačné priradenie konkrétnej fyzickej osoby. Samozrejme máte právo sa z takýchto analytických služieb odhlásiť a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.